عضویت / ورود
مدرسه اینورس
رشته VFX
توضیح کلی انیمیشن در C4D، انواع کلید زدن در آن و پاک کردن Key Frame