عضویت / ورود
مدرسه اینورس
رشته VFX
آشنایی با فیلترها و چگونگی استفاده از آنها با مثال Blur