z
عضویت
معرفی اهداف و ارایه سرفصل مباحث و توضیح اجمالی پروژه ی نهایی و مراحل تکمیل آن