z
عضویت / ورود
مدرسه اینورس
رشته VFX


قوانین مدرسه آنلاین اینورس


دسترسی به ویدئوی آموزشی

مهلت استفاده از دوره ها

نحوه ثبت‌نام و شرکت در دوره‌ها

تمرین‌های مخصوص هر دوره

نحوه ارزشیابی و محاسبه نمره

گواهی پایان دوره

تعویض دوره و استرداد وجه

ارتباط با مدرس