عضویت


قوانین مدرسه آنلاین اینورس


نحوه ثبت‌نام و شرکت در دوره‌ها

دسترسی به محتوای دوره

ارتباط با مدرس

تمرین‌های دوره

نحوه ارزیابی و محاسبه نمره

گواهی پایان دوره

مهلت استفاده از دوره‌ها

تعویض دوره و استرداد وجه

به اشتراک گذاری حساب کاربری (Account Sharing)


* در نظر داشته باشید که قوانین اینورس بر اساس تغییر شرایط و برای بهبود سطح خدمات ممکن است در آینده بدون اطلاع قبلی تغییر کرده و بروز شوند.